Group Class Schedule

  • Tue class   Translation  course              17h30-18h30 
  • Thu class   Conversation course            17h30-18h30          
  • Sat  class   Advanced course                   08h30-10h30     18 Jan  2019
  • Sat class    Beginner course                    08h30-10h30     18 Jan  2020
  • Sat class    Beginner course                    11h00-13h00      29 Feb 2020
  • Sat  class   Intermediate course            11h00-13h00      01 Feb  2020